Zákaznícka zóna

Predčitateľská gramotnosť. Prednáška pre rodičov.

Interaktívna prednáška pre rodičov o predčitateľskej gramotnosti. Aké knihy deťom čítať v akom veku? Aké nadväzujúce aktivity podporujú záujem o knihy? Ako rozvíjať porozumenie čítanému v predškolskom veku? Odpovede na tieto a ďalšie otázky poskytne na prednáške špeciálna pedagogička Katarína Kubasová.

-názov kurzu-

Čo všetko vplýva v ranom a predškolskom veku na kvalitu samotného čítania u detí? Čo všetko musí mať dieťa dobre rozvinuté, aby v škole dobre čítalo? Prečo je dôležité naučiť deti orientovať sa v knihách aj keď nevedia ešte čítať? Čo je fonematické uvedomovanie a ako ho rozvíjať? Môžeme zistiť už v predškolskom veku, resp. aj skôr že niektoré dieťa bude dyslektik? A vieme mu pomôcť ešte pred tým, než nastúpi do školy? Okruh otázok môžete rozšíriť o vlastné a odniesť sa vzácne rady ako viesť deti k radosti z čítania.

Zobraziť bližší popis
Katarína Kubasová

garant kurzu

Katarína Kubasová

Lektorka kurzov Predškolák, Grafomotorika hravo a Tréning fonematického uvedomovania

Špeciálna pedagogička, ktorá okrem univerzitného vzdelania na Pedagogickej fakulte UK, absolvovala viacero odborných seminárov, kurzov či prednášok, vďaka ktorým môže hlbšie porozumieť deťom. Pri práci s deťmi uplatňuje prvky Handle prístupu, Bazálnej stimulácie, Montessori pedagogiky, arteterapie. Zameriava sa na ranú intervenciu, lebo si uvedomuje, aké sú dôležité včasné a správne cielené podnety. Vytvorila intervenčný a stimulačný program Malými krokmi, ktorého cieľom je podporiť správny psychomotorický vývin dieťa a stimulovať jednotlivé oblasti. Pracuje s deťmi predškolského veku a s deťmi s odloženou školskou dochádzkou prostredníctvom autorského programu Predškolák a tiež Tréningu fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina. "Deti sú pre mňa inšpiráciou. Pri práci s nimi si vždy uvedomujem, aké je každé iné, jedinečné. Úspech chce dosiahnuť každé jedno dieťa. Deti so špecifickými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou či ADHD sú často už na začiatku školskej dochádzky konfrontované s neúspechom a zlyhávaním. Tieto deti potrebujú účinnú pomoc a podporu, vďaka ktorej sa zefektívni ich proces učenia, zlepší sa ich pozornosť a správanie. Tým sa zvýši ich sebahodnota."

Aktuálne termíny pre

Predčitateľská gramotnosť. Prednáška pre rodičov.

Prebiehajúce termíny

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.