Zákaznícka zóna

Osobné údaje a cookies


Zásady ochrany osobných údajov a používanie cookies

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 22.05.2018.

Radi by sme Vás informovali o type dát, ktoré HAPPY, IČO: 42353271, so sídlom Kúpeľná č. 2,  90031 Stupava, registrovaná MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-421 15-2 (ďalej len HAPPY) na webovej stránke zbiera a o spôsobe ich využitia. Je pre nás dôležité, aby každý porozumel, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.

HAPPY zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní servisu v súvislosti s Vašou prihláškou na naše kurzy. Je pre nás nevyhnutné aby sme Vás mohli informovať o priebehu Vášho kurzu. Spracovávame tiež osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky. Bez ohľadu na situáciu Vám sľubujeme, že Vaše osobné údaje budeme chrániť, nikdy ich nepredáme ani nepoužijeme v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.


Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

- Osobné údaje - Vaše meno, priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo, pohlavie, prípadne aj meno a vek Vášho dieťatka, ktoré na kurz prihlasujete.

- Fakturačné údaje - názov firmy uvedenej na faktúre, ktorú Vám vystavíme, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo firmy, číslo účtu a história úhrad.

- Poskytnuté služby - kurzy, na ktoré ste sa prihlásili, história objednávok, IP adresa.
 

Účely a ciele spracúvania údajov

HAPPY bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

- Administrácia klientov - evidujeme údaje o všetkých našich zákazníkoch a ich kurzoch.

- Zákaznícka zóna - na základe Vášho prístupového mena a hesla sa môžete prihlásiť do Vašej zákazníckej zóny, kde sú evidované všetky Vaše kurzy, na ktoré ste prihlásený a faktúry, ktoré sme Vám vystavili

- Dane a účtovníctvo - Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platných zákonov a predpisov spojených s Vašou úhradou za kurz sme povinní spracovávať niektoré Vaše osobné údaje - napr. pri vystavovaní faktúry k úhrade za kurz.

- Dodržiavanie zákona - Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností, právnych postupov, alebo aby sme dodržiavali zákon (napr. aby sme vyhoveli súdnemu príkazu).

- Marketingové súhlasy - Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame.

 

Umiestnenie Vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup len zamestnanci HAPPY, údaje sú uložené v chránenej databáze, ktorú spravuje náš poskytovateľ web hostingu. Údaje sú fyzicky umiestnené v rámci Európskej únie.


Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov, prípadne dobu uchovávania Vašich osobných údajov určíme vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom prostredníctvom našej internej politiky.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
Administrácia klientov (t.j. organizovanie kurzov, školení alebo odborných seminárov): Po skončení Vášho kurzu, školenia alebo odborného seminára. Môže ísť o obdobie až 11 rokov.
Marketingové súhlasy (zasielanie newslettera): Až do Vášho odhlásenia sa z newslettru alebo do zaslania námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.
Dane a účtovníctvo: počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú.
Dodržiavanie zákona (právna agenda): Až do premlčania právneho nároku.

Uvádzame tu len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na konkrétne účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak Vaše osobné údaje už považujeme za nepotrebné z pohľadu uvedených účelov spracúvania.


Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.


Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť HAPPY, IČO: 42353271, so sídlom Kúpeľná č. 2,  90031 Stupava.


Zodpovedná osoba

Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím na našu zodpovednú osobu: Mgr. Marcelu Ševčíkovú Hankovú, e-mail: happy@jaspis.sk, tel.: 0904 94 77 99, Kúpeľná 2, 90031 Stupava.


Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Na vyžiadanie Vás budeme informovať, či a ktoré Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (na základe čl. 15 GDPR), opravu (na základe čl. 16 GDPR), vymazanie (na základe čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (na základe čl. 18 GDPR), prenosnosť (na základe čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (na základe čl. 21 GDPR) Vašich osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu. Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom zaslaným na adresu happy@jaspis.sk, prípadne písomne. Vašu žiadosť vyriešime bez zbytočného zdržania a v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.


Cookies


Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve webovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré na našej webovej stránke používame, nepoškodzujú Váš počítač.


Ako fungujú súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, identifikáciu účastníkov, optimalizáciu a personalizovanie návštevy užívateľa na tejto webstránke, analýzu informácií o návštevnosti, zlepšenie komunikácie a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Rovnako sú používané na čo najlepšie identifikovanie našej cieľovej zákazníckej skupiny s účelom upravovať našu ponuku podľa dopytu a čo najlepšieho priameho prezentovania našej činnosti.


Typy súborov cookies sú

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

(c) súbory cookie tretích strán:
Na našej webovej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našej webovej stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. Facebook alebo Smartsupp. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Nemôžeme mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Tzv. Trafficinformation ako IP adresa, miesto, dátum a čas návštev a aktivita na stránke môžu byť uložené v aplikácii tretej strany na základe identifikácie podľa cookie.


Súhlas užívateľa s používaním cookies

Ako užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním cookies do Vášho prehliadača. O tejto skutočnosti ste boli upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje a ich prípadné poskytovanie nie sú povinné. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri Vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Prípadné osobné údaje poskytujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, povereným zamestnancom – oprávneným osobám na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.


Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil , ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť kliknutím na jeden z týchto odkazov: Súhlasím s použitím súborov cookie / Odmietam súbory cookie.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách:


Elektronický newsletter

Ak sa prihlásite na odoberanie elektronického newslettra spoločnosti HAPPY, IČO: 42353271, so sídlom Kúpeľná č. 2,  90031 Stupava, môžeme Vás informovať o ďalších možnostiach vzdelávania v HAPPY. Informácie Vám zašleme e-mailom na adresu, ktorú nám poskytnete.

Odhlásenie z elektronického newslettra

Kedykoľvek sa môžete z odoberania elektronického newslettra odhlásiť prostredníctvom webovej stránky https://happy.jaspis.sk/newsletter-odhlasenie/

Marcela

5 hviezdičky

Kurz Anglická konverzácia vysoko prevýšil moje očakávania. Lektorka Janka vždy pripraví zaujímavé témy, na hodinách opakujeme aj gramatiku a vysvetľujeme si novú slovnú zásobu. Nálada na týchto hodinách je uvoľnená, motivujúca, každý dostane svoj priestor na hovorenie. Na každú lekciu sa teším a určite budem v kurze pokračovať.

Tatiana

5 hviezdičky

Marcelke velmi dakujem za kasny prvy kontakt s jogou vobec - hodiny powerjogy vedie vzdy s laskou, pozornostou, plna pozitivnej energie, ktoru okolo seba neustale siri. Vsetky cviky pekne vysvetli, tesim sa vzdy na prijemnu zaverecnu relaxaciu ale aj na rozcvicku. Radost sa spotit a popretahovat :) Uz som sa prihlasila aj na pokracovanie. Moja chrbtica, zatuhnute svaly a "kosti v bruchu" mi uz teraz dakuju! A ja opat a zakazdym podakujem Marcelke...

Zuzana Králiková

5 hviezdičky

Som velmi rada ze v Stupave vznikol napad Bezeckej skoly , aby to vyhovovalo aj maminam ktorym nema deticky kto postrazit. velmi dobry trening, skvela partia. kazda chceme urobit nieco pre seba niektora po porode zhodit zadok ci opat nabrat kondicku. Ved ide leto, chudneme do plaviek, ziadne sviatky a prezieranie nam uz nehrozi, takze mozeme ist do toho na plno. My si to uzivame a deti tiez. Urcite sa prihlasime aj na dalsi kurz. Odporucame kazdemu

Zuzana V.

5 hviezdičky

Po prvej hodine v bezeckej skole mam aj trosku svalovicu... som rada ze nieco ine budem robit ako som zvyknuta a mozno aj sama sa donutim si davat fazove treningy

Jana Bottova

5 hviezdičky

Pilates som si velmi uzila. Zuzka je skvela instruktorka, ktora vysvetluje tak, ze tomu bez problemov rozumiem.

Ing. Lucia Besedicova

5 hviezdičky

Andrejka ukázala ako dokáže pokoj a pohoda posunúť každého tam, kam potrebuje a dáva nám energiu do celého týždňa ...namaste

Ing. Lucia Besedicova

5 hviezdičky

Joga ma dostala... aj kvôli Sise, s ktorou je každá hodina plná všetkého čo potrebujeme, energia, úsmev!!! (ten je na nezaplatenie), kľud a povzbudenie...veľké ďakujem...

Ing. Lucia Besedicova

5 hviezdičky

Výborné!!! Výborný lektor, výborný kurz, správna dávka optimizmu, energie a sily, ktorú každý potrebujeme .... Vrelo odporúčam

Ivana Izakovicova

5 hviezdičky

Kurz bol nastavevý pre zaciatocnikov tak, ako bol ponuknuty. Na prvej hodine bolo zucastnenych 15 osob, co je na zaciatocnicky kurz privela a lektor nema moznost kontrolovat vsetkych. Bolo by vhodnejsie na zaciatocnicke kurzy prijat menej zaujemcov a zvysit pocet kurzov. Ako napr. v jarnom kurze bude uz aj vo stvrtok, co je super. Som vdacna lektorovi Ivanovi za trpezlivost, vytvorenie prijemnej atmosfery a lahko humorne zdolavanie nasich zaciatocnickych pokusov.

Alena

5 hviezdičky

Kurzy pilates su vzdy vyborne. Ocenujem najma vtipnost cviciteliek, komentare Zuzky a Elenky. :)

Mgr Miriam Suchanovská

5 hviezdičky

Dobry den, kurzy pre deticky na pohybove aktivity su skvele, roznorode, mozno by na hodinach mohol byt nejaky hudobny podmaz v ramci detskych pesniciek. Nakolko sa nam po druhy krat neusiel kurz pre zdrave nozicky, nemohol by sa otvorit este jeden kurz, nakolko syncek ma vpadnute clenky, skratene svaly, hypermobilitu velmi by nam kurzik pomohol. Dakujem za vyrozumenie. Prajem vela uspechov.

Ing Dominika Hrusovska

4 hviezdičky

S kurzom som veľmi spokojná. Lektorka je veľmi fain. Ako zlepšovaní návrh by som dala aby boli podložky na cvičenie na kurze.

Mgr. Katarina Palenikova

5 hviezdičky

Výborne pre deti, deti sú nadšene a spokojne :). Ďakujeme.

lucia braunova

5 hviezdičky

Uplne super!

Zuzana Horňáčková

5 hviezdičky

Vždy som chcela vyskúšať powerjogu a nemožem nič iné iba Marcelke povedať veľké Ďakujem.Bol to môj prvý kontakt s jogou a určite nie posledný. Skvelý prístup a idem sa zapísať na ďalší z kurzov ktoré ponúka HAPPY.

Zuzka

5 hviezdičky

Priateľské, nekonfliktné "Happy" prostredie, skvelý prístup, všímavá inštruktorka (Elenka) - pre mňa v dnešnej dobe veľmi vzácne veci :-) Ďakujem za pilates, idem koštnúť jogu!

Daniela Stiel Podmajerská

5 hviezdičky

Perfektna prednaska, Veronika je konecne odbornik, ktory rozumie problematike a zrozumitelne vysvetli zlozite veci i laikovi

Alica Hablovicova

5 hviezdičky

Dakujem za vybornu a zaujimavu prednasku, tesim sa na pokracovanie!

Katka Piliarová

5 hviezdičky

Perfektné, už sa teším na ďalší, ak bude. Určite odporúčam a netreba sa báť, že by to niekto nezvládol...

Karin Kovárová

5 hviezdičky

Hodiny sú úžasné a som veľmi spokojná. Joga mi pomáha a vždy sa na ňu veľmi teším. Ďakujem Andrejke je super :-).

Ing Tatiana Banášová

5 hviezdičky

Velmí mi toto cvičenie pomáha na rovné držanie tela, inšpirovala som sa a cvičím už aj doma uvedomelejšie, pomalšie.

Anna Kavická

5 hviezdičky

Na Výtvarné aktivity s Veronikou chodíme už tretí rok. Je to najobľúbenejší krúžok mojej dcéry. Páči sa nám odborný ale zároveň hravý spôsob výučby. Výtvarné aktivity sú veľmi kreatívne, z ktorých máme doma už veľa krásnych diel.

Marcela Krizova

5 hviezdičky

Stretla som rôzne inštruktorky pilatesu ale Elenka je pre mňa TOP!!! občas nosí tričko s nápisom ,,vdychujem pokoj - vydychujem lásku,, myslím, že tie slová nemá iba na tričku ale nimi aj žije. ĎAKUJEM!!! hlásim sa všetky tvoje kurzy Elenka :-) teším sa

Hana Belešová

5 hviezdičky

Joga pre zdravy chrbat s Monikou mi velmi vyhovuje, Monika je vynikajuca lektorka s profesionalnym a citlivym pristupom ku kazdej z nas. Dakujem a tesim sa na pokracovanie .

Denisa Kubištová

5 hviezdičky

Joga s Marcelkou je "TOP". Teším sa na ďalšie kurzy :)

Zuzana Jánošová

5 hviezdičky

Cítim sa tam veľmi dobre, vždy prídem domov oddýchnutá a dobre naladená :-) Odporúčam Gravid jogu :-)

Denisa Kubištová

5 hviezdičky

Andrejka je super cvičiteľka, snažila sa nás zasvätiť čo najlepšie do cvičenia jogy :)

Julia Pristachova

5 hviezdičky

Cvičenie s Katkou je vynikajúce a vždy sa naň po týždni veľmi teším. Je výborné, že Gravidjoga sa bude teraz cvičievať dvakrát do týždňa, určite to využijem :)

Marcela Krizova

5 hviezdičky

Elenka je pre mňa naozaj TOP čo sa týka Pilatesu , všetko super :-) , teším sa na nové kurzy...a Marcelka je úžasné, srdečné stvorenie plné lásky a optimizmu - napriek tomu, že sa naše stretnutia rátajú na minúty vždy som vďačná, že som ju videla :-D

Stanislava Beňová

5 hviezdičky

Powerjoga s Marcelkou je proste top! Priestory a atmosféra v Happy sú veľmi príjemné, vždy sa tam teším.

Marcela Suchá

5 hviezdičky

Vo vašom centre naštevujeme viaceré kurzy. Chcela by som sa poďakovať vašim lektorkám za milý, profesionálny a individuálny prístup k detičkám. Som rada že je u vás vytvorený priestor aby sa detičky pohrali a tak si maminy mohli trošku poklebetiť pri káve či čajíku. Ďakujem že svojím prístupom robíte naše dni príjemnejšie a viac HAPPY!

Tomas Farkas

5 hviezdičky

myslim ze staci iba v skratke: stretnutie bolo super, lektorka tiez, atmosfera bola velmi prijemna a priestory su velmi utulne :) niet co viac dodat :)

Andrea Deyer

5 hviezdičky

Vynikajuci kurz, este lepsia instruktorka (Marcelka). Vsetko dokladne vysvetlene, precvicene. Skoda, ze som nemohla dokoncit :-( Hned, ako sa mi zas bude dat, hlasim sa! :-) Nebude sa nahodou otvarat kurz Gravid jogy, alebo nejake ine cvicenie pre tehotne? Dakujem

Ludka a Felix

5 hviezdičky

Anglictina pre deti 2-4-uzasna lektorka,kreativne hodiny,zaujimave napady...Bolo mi velmi luto,ze kurz predcasne skoncil-naozaj sme si ho uzili:-)

Iveta Živicová

5 hviezdičky

Ashtanga yoga s Monikou je fantastická. Zaľúbila som sa do tejto yogy a budem sa jej naplno venovať. Prístup Moniky je úžasný.

Marcela P.

5 hviezdičky

dakujem za uzasnu sancu navstevovat vas kurz ashtanga jogy, bola som na viacerych, ale Monika nastavila latku velmi vysoko! Takze chvalim. Mam len jeden podnet, ci by sa ku dveram nemohla dat nejaka uzamykatelna skrinka, kde by sme si odkladali topanky pocas kurzu, nakolko sa tam mota dost ludi a nerady by sme prisli o topanky. Vzdy ako zacne hodina, cvicitelka ju zamkne a hotovo. Dakujem a prajem vela uspechov v praci aj nadalej!

Erika Schererova

5 hviezdičky

Mile, profesionalne a prijemne vystupovanie Zuzky na vytvarnickom kurze, mozem len odporucit a urcite sa prihlasime na niektory z kurzov

Martina

5 hviezdičky

Cvicenie pilates ma velmi oslovil uz mam zaplateny dalsi kurz, je to pre mna skvely relax po celom dni. Monika je skvela. Dcerka chodi na vytvarnu a vzdy sa velmi tesi na pani lektorku a co budu kreslit. Celkovo jej vyucba velmi prospieva. Dakujeme.

Mária Matiko Štarková

5 hviezdičky

S kurzom som bola veľmi spokojná, vrelo odporúčam všetkým :-)

Barbora Andraskova

5 hviezdičky

S Monikou som nadmieru spokojna... skoda ze sa hodiny pilatesu s Monikou zredukovali a nedostala som sa uz na dalsi kurz :-(

Kristína K

5 hviezdičky

Kurz sa nam velmi pacil, Risko strasne rad chodil a naucil sa nove slovicka. Pani lektorka bola mila, vedela ako deti zaujat a proste vsetko super. Teraz si dame zase pauzu a ked bude potom nejaky kurz opat zaciatkom roka/na jar, urcite by sme sa prihlasili. :) Dakujem pekne a pekny den!"

Lenka S.

5 hviezdičky

co se tyce zhodnoceni kurzu Anglictina pro deti, tak za nas hodnotime jen kladne. Mateje kurz moc bavil a rad na nej chodil, neco se naucil, pristup lektorky byl skvely, stejne tak veskera komunikace s Happy. Prubeh hodiny jako takove hodnotit nemuzu, prostory si myslim, ze dostacovaly. Jen nam bohuzel nemoc nedovolila kurz dochodit do konce a dalsi uz absolvovat z casovych duvodu nemuzeme...

Ivana B.

5 hviezdičky

Bola som velmi spokojna na Powerjoge, cvicitelka je priam uzasna, skutocne. Urcite sa este prihlasim, len hladam, ktory termin mi bude vyhovovat. Dakujem.

S. Stachová

5 hviezdičky

zatiaľ môžem cvičenie pod vedením šikovnej a milej lektorky Moniky hodnotiť kladne. Pre mňa sú priestory vyhovujúce nakoľko ja osobne cvičím radšej v menšom kolektíve.

Eva R.

4 hviezdičky

s anglictinou sme boli spokojni, dcerka tam chodila velmi rada. Co sa tyka prace lektorky - kedze som na kurze nebola pritomna, neviem to zhodnotit. Ale vzhladom na reakcie nasej dcerky predpokladam, ze svoju pracu vykonava dobre. Stretavala som ju len na zaciatku a na konci hodiny a posobi velmi milym dojmom. Co sa tyka priestorov - boli ok, akurat mi chybal bezbarierovy pristup pre kocik, nakolko mame babatko a musela som ho nechavat na chvilu bez dozoru dole na prizemi. V buducnosti s velkou pravdepodobnostou dcerku prihlasime na AJ opat, teraz chvilu nebude pokracovat, nakolko do konca roka budeme dost casto mimo Stupavy a bolo by to pre nas nerentabilne. Prajem pekny den.

Ivana Mikulášková

5 hviezdičky

Boli sme maximalne spokojne. Pacilo sa nam mala skupinka, pekne priestory a mila lektorka. Urcite sa este prihlasime

Belanova Jana

5 hviezdičky

Dobry den, rada by som sa vyjadrila ku kurzom pilatesu. Kurzy navstevujem uz skoro rok, co svedci o tom, ze sa stale rada vraciam. Kurzy, aj cvicitelku Lubku som si velmi oblubila, je velmi mila a prijemna a sedi mi aj jej tempo a styl cvicenia. Cela hodina pilatesu je vzdy vo velmi prijemnej atmosfere. Co sa tyka priestorov, chodila som zo zaciatku na Okruznu ul., kde bolo fajn, ale je pravda, ze novy priestor v MKIC sa mi paci viac. Pekny den zelam,

Kovalovská

5 hviezdičky

Ja osobne som s kurzom bola veľmi spokojná, aj napriek tomu, že niektoré cviky pre moju chrbticu a bedrové kĺby nemôžem cvičiť na 100%. Čo sa týka priestorov tie sú vyhovujúce, lektorka je super a čas kurzu by mi vyhovoval skôr, ale moja chyba mala som sa prihlásiť v predstihu, možno nabudúce. Teším sa, pozdravujem a prajem pekný deň

Barbora Andraskova

5 hviezdičky

S kurzom i lektorkou gravidjogy som bola velmi spokojna. Dakujem.

Zuzana :)

5 hviezdičky

S kurzom som bola velmi spokojna, bolo to velmi prijemne, lektorka sa nam venovala, bola mila a naucila ma vela o spravnom dychani, o polohach ktore su pre tehotnu prijemne a ukludnujuce. Urcite nelutujem ze som na gravidjoge bola a ak do porodu este stihnem, zucasnim sa rada znovu :). Citim sa velmi dobre, ovela sviezejsia a ohybnejsia. Prajem krasne vianoce a stastny novy rok. Urcite vas klub este navstivim a budem doporucovat dalej.

Monika Hrešková

5 hviezdičky

S výukou sme boli spokojní a chceli by sme nadalej navštevovať kurz. Prajem všetko dobré do Nového roku.

Jana L.

5 hviezdičky

Cvičenia v Happy sa mi páčili. Zuzka mala príjemné vystupovanie od prvého momentu, pôsobila veľmi pohodovo, hravo a zábavne, čo prenášala aj do cvičení. Oceňujem tiež jej vnímavý a citlivý prístup ku každému dieťatku:) (pozdravujem Zuzku). Maximálne som bola spokojná s časom (začiatok 10:10), keďže som sa rozhodla, že na cvičenia budeme chodiť busom (respektíve keby bol iný čas, na cvičenia by som nemohla chodiť), takže možno je to fajn aj z hľadiska vášho managementu kurzov, aby mohli chodiť maminy aj z busov:). V priestoroch bolo príjemne teplo, čo v tomto ročnom období nevadilo, neviem, čo to však spraví v lete a vetranie cez otvorené dvere nie je podľa mňa vhodné - deti sa ľahko nechajú vyrušiť (ideálne by bolo otváracie okno, no nevšimla som si, či sa to tam dá). priestory sú vkusne a milo zariadené, lektorka používala veľa pomôcok:) Na kurzy sme sa obe tešili, teda ja aj Šarlotka:) Prajem ešte krásne sviatky, zdravie celej rodiny a spokojných klientov.

Daniela B.

5 hviezdičky

Boli sme maximálne spokojní s kurzom Rozprávkovo aj s cvičením Pilates. Prajeme všetko dobré v novom roku.

Eva

5 hviezdičky

Veľmi sa mi páčil kurz Pilates. Veľké plus pre mňa bol malý počet účastníčok, lebo lektorka sa mohla venovať individuálne, opravovať pri chybných cvičeniach. Už sa teším na ďalší kurz :-)

Marieta

5 hviezdičky

Ahojte happyacky! S Jankom Vam prajeme len to NAJ NAJ NAJ v Novom roku, aby ste boli aj nadalej take skvele ako doteraz. Velmi sa nam u vas paci, ked mojmu drobcovi poviem ze sa ideme hrat s detickami, sam nastupuje do auta a to hovori za vsetko ;) Aj ked sa nam rano niekedy moc nechce a prideme do Stupavy, smer je vzdy jasny... DAKUJEME ze ste a sme HAPPY, ze sme Vas nasli :D

Natália Horváthová a dcéra Anička

5 hviezdičky

Chodili sme na Cvicenie pre deticky s mamickami, videla som velky rozdiel medzi prvou a poslednou hodinou. Dcera sa naucila kolektivnemu vedeniu, rozvoj jemnej motoriky bol ocividny, na kazdu hodinu sa tesila. Deticky tam posobili uz ako zohrana partia, no nadherny pohlad. Velke podakovanie patri lektorke Zuzke, bolo uzasne sledovat ako to vie s detmi. Velmi velky prinos som pocitila aj na sebe, kedy som vlastne pozorovanim videla na ostatnych mamickach "zrkadlo", a tak som si vlastne uvedomila chyby, ktore som pri dcere robila. Najviac ma tesilo, ked som minimalne vstupovala do celej hodiny, len som pozorovala ako to ide dcere samej, ze to ide spontanne prirodzene, ziadne silenie. Prihlasili sme sa na ten isty kurz aj od januara:) Chodili sme aj na kurz Rozpravkovo, na tento kurz bola dcera vekovo priskoro, preto ocenujem individualny pristup a prisposobenie rozpravok aj jej veku. Tesila sa na lektorku Marcelku, na kolektiv, na lepenie a vyrabanie obrazkov a vzdy prijemne stravenu hodinu. Priestory nam vyhovovali, len pri Hernicke bolo citit, ze je to niekedy preplnene, tak by som do buducnosti mozno navrhla nieco takeho pre vacsie deticky vo vacsich priestoroch. Pre deticky ako to bolo urcene do 1 a pol roku to je super, pre vacsie uz pomenej. Ale to sme boli radi, ze tam vobec mozme chodit:) Celkovo som velmi velmi spokojna, mame z kurzov zazitky a aj fotecky.

Ivana Dadová

5 hviezdičky

Chodím na Ashtanga jogu. Som veľmi spokojná s lektorkou aj s priestormi. Vnímam pozitívne, že miestnosť je menšia a tým je menej cvičiacich. A lektorka k nám môže pristupovať individuálne, čo aj robí.

Barbora Andraskova

5 hviezdičky

Dobry den, s lektorkou Gravid Pilates som nad mieru spokojna. Obzvlast si cenim jej vysoku odbornost a profesionalny pristup. Mam skusenosti s lektormi, preto u pani Moniky hodnotim najvyssou znamkou. Dakujem.

Jana K.

5 hviezdičky

Hodnotim pozitivne, kurz som si predlzila. Priestory su sice male, ale utulne.. lektorka je velmi sympaticka. dakujem

Gabriela Moricova

5 hviezdičky

Dakujem, kurz je super, dnes idem zaplatit za dalsich 7 hodin. Som spokojna s lektorkou, casom aj priestorom.

Maja

5 hviezdičky

Pilates pre mamicky vrelo odporucam. Cvicenie mi velmi pomohlo pri problemoch s chrbticou v tehotenstve ;-)

Martina

5 hviezdičky

Dobrý deň, s kurzom Ashtanga joga som bola veľmi spokoná, rovnako ako s lektorou. Tempo aj druh kurzu mi sadlo. Zároveň, je to pre mňa dostupná a rýchla možnosť cvičenia, keďže som z Borinky. Mrzí ma len, že som sa už nezmestila do pokračovania kurzu, pretože je už kapacitne naplnený. Snáď o tri mesiace.

Jana Kemláge

5 hviezdičky

Nedávno som sa nahlásila na druhé kolo kurzu Ashtanga jogy. Veľmi rada tam chodím, lektorka je skvelá, páči sa mi, že nám občas povie niečo zaujímavé k joge. S priestormi som absolútne spokojná.

Peťa Strižková, Borinka

5 hviezdičky

Ďakujem Happy za príjemný piatkový podvečer. Bola som na neformálnej a pritom profesionálnej prednáške sociálnej pedagogičky Janky Lendickej. Téma bola "ako čo najšetrnejšie (k sebe aj k deťom) reagovať na vzdorovitosť detí." Môžem odporúčať všetkým rodičom, ktorí majú pocit že im ich miliovaní potomkovia občas-často-takmer vždy prerastajú cez hlavu. :-) Na prednáške sme si v u voľnenej atmosfétre vymieňali skúsenosti a spolu s Jankou hľadali možné riešenia ako citlivo ale pritom účinne reagovať na obdobie vzdoru u detí.

Maťa

5 hviezdičky

bola som v happy na prednaske o obdobi vzdoru a sa mi pacila. na to, ze to bolo len 1,5 hod, tak to bolo dost hutne, presli sme naplanovanu teoreticku cast (ktora bola vlastne celkom prakticka :-)), ale bolo dost priestoru aj na otazky. pre mna ako ucastnika bolo velmi fajn, ze to bolo take komorne, lebo sa ozaj dalo pytat a mohlo to byt interaktivne. este by som rada prisla, akurat najblizsi termin maju nase decka narodky. tema by sa mi pacila - vztahy medzi surodencami a vztahy medzi mojim dietatom a inymi detmi - ako do nich vstupovat/nevstupovat, ako ich riesit, napr. aj staznosti inych deti na moje deti a pod.."

Petra S.

5 hviezdičky

S kurzom som bola veľmi spokojná a plánujem sa pridať aj v bud. roku. Všetkým želám krásne sviatky.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.