Zákaznícka zóna

Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky o zabezpečení kurzu,
tvoriace neoddeliteľnú prílohu Prihlášky na kurz

Prevádzkovateľom internetovej stránky Centra Happy na adrese http://happy.jaspis.sk a poskytovateľom služby je občianske združenie HAPPY, Kúpeľná 2, 900 31 Stupava, IČO: 42 35 3271, zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR, č. spisu: VVS/1-900/90-421 15 (ďalej len “Centrum Happy” alebo "my")

Dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a Centrom Happy, ktorý sa riadi Zmluvnými podmienkami, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Prihlášky na kurz. Táto Prihláška na kurz je vyhotovená a odoslaná z internetovej adresy Centra Happy http://happy.jaspis.sk. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.

Zmluvný vzťah medzi Centrom Happy a záujemcom o zabezpečenie kurzu (ďalej len „klient“ alebo "Vy") sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Kurz

Kurz, uvedený v Prihláške na kurz je organizovaný Centrom Happy (ďalej len „kurz“). Termín a dĺžka trvania kurzu sú uvedené v Prihláške na kurz. Centrum Happy sa zaväzuje, že v prípade, ak sa prihlási potrebný počet účastníkov, zabezpečí kurz a umožní klientovi absolvovanie kurzu. Klient sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť Centru Happy cenu (ďalej len „cena“), vo výške uvedenej v Prihláške na kurz.

Cena kurzu, jej splatnosť, dôsledky neúčasti klienta

Cena uvedená v Prihláške na kurz je konečná, Centrum Happy nie je platcom DPH. Právo na zaplatenie ceny vznikne Centru Happy dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom. Splatnosť ceny je do 7 dní od odoslania Prihlášky na kurz, najneskôr však do termínu začiatku kurzu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak klient nenastúpi na kurz z dôvodu, ktorý nezavinilo Centrum Happy, má Centrum Happy právo na zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 10 % ceny kurzu. Klient nemá právo na vrátenie už zaplatenej časti ceny kurzu, v prípade, ak z dôvodu, ktorý nezavinilo Centrum Happy nenastúpi na kurz, alebo kurz neabsolvuje. V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, má klient právo za rovnakých podmienok uvedených v tejto dohode absolvovať kurz v náhradnom najbližšom termíne, alebo žiadať vrátenie už zaplatenej časti ceny.

Bezpečnosť na kurze a zdravotný stav klienta

Klient súhlasí s tým, že kurz absolvuje podľa požiadaviek zodpovedného pracovníka Centra Happy. Klient sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie Klienta alebo ostatných klientov Centra Happy na kurze. Klient pred nástupom na kurz informuje Centrum Happy o akýchkoľvek zmenách svojho zdravotného stavu, tiež ak Klient na kurz prihlasuje svoje dieťa informuje pred nástupom na kurz Centrum Happy o akýchkoľvek zmenách jeho zdravotného stavu a v takom prípade si tiež vyžiada súhlas od svojho lekára k absolvovaniu kurzu organizovaného Centrom Happy. Klient odoslaním prihlášky na kurz prehlasuje, že jeho zdravotný stav, prípadne zdravotný stav svojho dieťaťa, ktoré na kurz prihlasuje nevylučuje telesné cvičenie a neohrozuje ani zdravotný stav ďalších klientov alebo detí v kurze.

V prípade, že sa kurzu zúčastňuje Klient spolu s dieťaťom, ktoré na Kurz prihásil, je Klient zodpovedný za bezpečnosť a zdravie tohto dieťaťa, počas pobytu v Centre Happy na toto dieťa neustále dohliada a poučí ho o akýchkoľvek bezpečnostných alebo zdravotných rizikách, ktoré súvisia s činnosťou, cvičením alebo prítomnosťou na Kurze.

Klient je povinný dodržiavať pravidlá ochrany pred požiarmi a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Klient sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Centru Happy akýkoľvek úraz, ktorý vznikne v súvislosti s účasťou na kurze. Klient sa týmto zaväzuje, že ak poruší niektorú z týchto povinností, nahradí škodu, ktorá tým vznikne Centru Happy.

Platba kartou

Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Údaje o použitej platobnej karte nie sú pre Centrum Happy dostupné, klient ich zadáva priamo do virtuálneho POS terminálu Tatra banky. Po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Pre úspešné zrealizovanie platby je potrebné riadiť sa inštrukciami web stránky - najmä dokončiť proces platby, nezatvárať predčasne okno prehliadača a neobnovovať stránku.

Verified by Visa - learn more
MasterCard SecureCode - learn more


Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na kurz vyplnenej klientom na internetovej stránke http://happy.jaspis.sk. Odoslaním Prihlášky na kurz klient potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.